0341-455308 info@aquative.nl

Per 1 juli 2011 zijn de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet. De Drinkwaterwet is een soort grondwet en het Drinkwaterbesluit is een verdere uitwerking hierop. Het Drinkwaterbesluit bevat nadere regels over de onderwerpen uit de Drinkwaterwet en bevat een apart hoofdstuk over legionella preventie.

Controle door het drinkwaterbedrijf

Op grond van artikel 24 van de Drinkwaterwet controleren de drinkwaterbedrijven de op het leidingnet van het drinkwaterbedrijf aangesloten woninginstallaties, collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten, waaronder tankstations en overige installaties. Voor aangesloten collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten, richt de controle zich ook op de bescherming van derden aan de tappunten. Dit wordt ook wel terugstroom preventie genoemd. Op een tankstation is dit bijvoorbeeld de afwasmachine of de koffieautomaat. Een deel van de aangesloten collectieve installaties wordt tevens gecontroleerd op legionella preventie.

Belangrijke informatie legionellapreventie (H4 Drinkwaterbesluit)

Prioritaire instellingen (4.1)

Hoofdstuk 4 gaat in op legionellapreventie. Sommige doelgroepen, zoals ouderen of gehandicapten, zijn vatbaarder voor legionellose. Daarom schrijft § 4.1 voor dat een aantal instellingen extra maatregelen moeten nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te voorkomen. Dit worden de prioritaire instellingen genoemd. In hoofdlijnen zijn dit de volgende instellingen: zorginstellingen, ziekenhuizen, gebouwen met logiesfunctie, asielzoekerscentra, badinrichtingen, jachthavens en truckstops. Het drinkwater mag tot 100 KVE/liter aan legionellabacteriën bevatten. Bij 1.000 KVE/liter en meer moet hiervan melding worden gemaakt bij Inspectie Leefomgeving en Transport.

Legionellabeheersplan (4.2)

Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionella risicoanalyse op te stellen en een beheersplan uit te voeren. Dit dient te gebeuren door een BRL 6010 gecertificeerde instelling. Aquative beschikt over deze certificering.

Tevens stelt deze paragraaf dat u een logboek moet bijhouden van alle installatie aanpassingen en uitgevoerde beheersmaatregelen. Inspectie Leefomgeving en Transport controleert hierop en kan bedrijven boetes opleggen en strafrechtelijk vervolgen.

Meer informatie over het Drinkwaterbesluit kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid